1-    چشم انداز (Vision) 
  • شرکتی مرجع در تأمین تجهیزات و ارائه خدمات مهندسی برای صنایع نفت ،گاز وپتروشیمی 
2-    مأموریت (Mission)
  • ارائه آخرین دست آوردها و محصولات به روز در صنایع گاز مایع ،آمونیاک بطور خاص و صنایع نفت ،گاز وپتروشیمی به طور اهم 
  • رعایت استانداردهای حرفه ای ،زیست محیطی وتأمین منافع سهامداران و ذی نفعان 
3-    ارزشهای محوری سازمان (Core Value)
شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان معتقد است که دستیابی به اهداف بلند مدت فقط از طریق تعاون و همکاری اعضاء ونیروی انسانی شرکت تحقق پیدا می کند. ارزشهای ذیل محوری ترین عامل برای یکپارچه کردن نیروی انسانی شرکت تلقی می گردد که از طرف تمامی کارکنان پذیرفته شده وبدان وفادار وپایبند خواهند بود.
  • احترام و اعتقاد : مابه یکدیگر احترام می گذاریم و روابطمان را بر اساس اعتماد پایه گذاری می کنیم 
  • رابطه برنده – برنده و صراحت : ماهمواره به دنبال رابطه برنده – برنده می باشیم ونظرات خود را با صراحت مطرح می کنیم. 
  • تحلیل اطلاعات و مسئولیت : ما بر مبنای اطلاعات تصمیم می گیریم و مسئولیت اقدامات خود را می پذیریم. 
  • یادگیری و نوآوری : ماهمواره یاد می گیریم ،یاد می دهیم و نوآوری می کنیم . 
  • حفظ منافع اچتماع : ماهمواره در جهت حفظ وافزایش منافع جامعه قدم بر می داریم. 
  • مشتری مداری : ما نتیجه عملکردمان را در سایه رضایت مشتری ارزیابی می کنیم و بقائمان را در تأمین خواسته مشتری می دانیم. 
  • استاندارد : ما به مقررات و استانداردهای حرفه ای پایبند بوده و از هر گونه فعالیت غیر استانداردی پرهیز می کنیم.