این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع فیلنرهای آب ، ذرات و ... بصورت Eliminator ، Separator ، Coalescer cartridge و یا Vessel جهت کلیه صنایع بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.