شرکت های ارائه دهنده تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل جریان

 

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع گِیج بویژه گِیجهای نشان دهنده سطح مایعات می باشد.