شرکت های ارائه دهنده پمپ و الکترو پمپ جهت انواع سیالات نف تیو هیدرو کربنی

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع کمپرسورهای پیستونی ،پمپهای طبقاتی سانتریفیوژو پمپهای جابجائی مثبت پره ای برای سیالات مختلف می باشد.


این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع کمپرسورهای پیستونی ، پمپهای طبقاتی سانتریفیوژو پمپهای جابجائی مثبت پره ای برای سیالات مختلف می باشد.


این شرکت لهستانی تولید کننده انواع پمپهای طبقاتی سانتریفیوژ برای سیالات مختلف و بویژه انواع گازهای مایع می باشد.


این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع پمپهای دنده ای جابجائی مثبت برای سیالات مختلف می باشد.