کالاهای اصلی که این شرکت در حال حاضر توانائی تأمین آنها را دارد به شرح ذیل می باشند :